De algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven hebben betrekking op elk product dat wordt aangeboden door www.maxitoys.be en zijn van toepassing op alle leveringen. Elke bestelling houdt in dat u de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

De consument heeft het recht om de verkoper te melden dat hij afziet van zijn aankoop, zonder bijkomende kosten of opgave van reden, binnen de 14 kalenderdagen na levering van het product of na de datum van het contract.

De algemene voorwaarden van Maxi Toys kunnen enkel door het Belgisch recht worden toegepast.

Aankoop en betaling

 • U verklaart dat u minimum 18 jaar oud bent en handelingsbekwaam bent of dat u beschikt over ouderlijke toestemming om een aankoop te doen op de website.
 • De overeenkomst tussen Maxi Toys en uzelf als koper gaat in op het moment dat u de voorwaarden van Maxi Toys aanvaardt en vervult. Het ontbreken van een handtekening verandert niets aan het feit van de verplichte aankoopverklaring en de aanvaarding van de voorwaarden.
 • Maxi Toys heeft het recht een bestelling te weigeren of ze te onderwerpen aan bijkomende voorwaarden zoals in geval van bestellingen van grote volumes, bestellingen door minderjarigen, onvolledige procedures, problemen met voorgaande bestellingen...
 • Maxi Toys bevestigt de aankoop altijd per e-mail. De overeenkomst wordt niet van kracht zonder dat er een bevestiging is verstuurd via e-mail.
 • Betaling voor producten die werden aangekocht bij Maxi Toys gebeurt enkel via de aangeboden betalingsmethodes.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle producten tot op het moment van volledige betaling.
 • Om de veiligheid van online betalingen en van uw persoonsgegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie wanneer ze via het internet verstuurd worden. U hebt geen aangepaste software nodig om uw betaling met SSL te kunnen uitvoeren.
 • In geval van niet-betaling op vervaldag, heeft Maxi Toys het recht om de overeenkomst onmiddellijk te verbreken of om de levering te schorsen tot op het moment dat alle betalingsvoorwaarden voldaan zijn.
 • De algemene voorwaarden en de bevestigingsmail zijn opgesteld in de taal van de website.

Levering en leveringstermijn

 • De leveringstermijnen zoals voorgesteld door Maxi Toys zijn niet definitief.  De uiterste datum is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 • Zodra de bestelde producten zijn afgeleverd op het aangegeven adres, zijn de risico's die verbonden zijn aan het product ten laste van de koper.
 • In geval van leveringen in het buitenland kunnen wij andere voorwaarden toepassen.
 • Maxi Toys is actief in het volgende land: België.
 • De levering gebeurt enkel door een transportbedrijf tenzij in geval van een voorafgaand akkoord over andere transportvoorwaarden. 
 • De transport- en leveringskosten worden u meegedeeld voorafgaand aan de bevestiging van uw aankoop.

Informatie over het product

 • De informatie, afbeeldingen, mondelinge communicatie etc. betreffende alle aanbiedingen en over de hoofdkenmerken van producten die u worden meegedeeld per telefoon of via e-mail worden u met de grootst mogelijke precisie verstrekt. Maxi Toys is niet verantwoordelijk voor advies, drukfouten op de website of voor technische gegevens die worden verstrekt door leveranciers of producenten.
 • We geven altijd de beschikbaarheid van een product aan. Maxi Toys stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct gecommuniceerd worden. De mogelijkheid bestaat echter dat wij niet kunnen leveren door een onvrijwillige communicatiefout over de voorraad of door onmogelijkheid om te leveren vanwege leveranciers. In dat geval brengt Maxi Toys u zo snel mogelijk op de hoogte en stelt het u een oplossing voor.
 • De producten die door Maxi Toys worden aangeboden zijn conform de geldende wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
 • Het is mogelijk dat Maxi Toys links van andere websites overneemt die interessant kunnen zijn voor bezoekers. Dergelijke links worden enkel ter informatie toegevoegd. Maxi Toys kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website waarnaar deze links verwijzen.

Bedenktijd en terugzenden (Wet Aankoop of afstand)

 • De Belgische wet betreffende de marktpraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010 geeft een bedenktijd van 45 kalenderdagen voor alle producten die zijn aangekocht bij Maxi Toys. Deze periode gaat in vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangt. We verwachten dat u de producten en de verpakking tijdens deze bedenktijd met de nodige zorg behandelt. U hebt niet meer het recht om de bestelling terug te brengen als het product en de verpakking zich niet in de originele, complete, ongeschonden en ongebruikte staat bevinden.
 • Indien u beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan moet u dit telefonisch of schriftelijk melden en dit binnen de 45 kalenderdagen volgend op de levering van het product. In dat geval moet u geen boete betalen en moet u geen een reden opgeven voor uw beslissing. U vindt meer info over annuleren en terugzenden van een bestelling onder de rubrieken annuleren en terugzenden op onze website.
 • U moet de producten terugsturen in hun originele staat en in de originele, ongebruikte en ongeopende verpakking en dit ten laatste binnen de veertien dagen na ontvangst. De verzendingsdatum dient als controle. Bij terugzending moeten alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal worden meegestuurd, evenals het nummer van uw bankkaart/-rekening. De kosten die direct verbonden zijn aan de terugzending, zijn ten laste van de koper. Verzendingen die niet gefrankeerd zijn, zullen geweigerd worden en teruggestuurd worden naar de afzender.
 • Voor geopende, vuile, geschadigde of niet-conforme artikelen of artikelen waarvan het zegel verwijderd is, wordt geen enkel recht op terugzenden toegekend. In dat geval blijft u de eigenaar van het product. Indien u dat wenst, zal het product u teruggezonden worden. De transportkosten hiervoor zijn te uwen laste.
 • Er bestaan echter uitzonderingen op de bovenvermelde bepalingen:
  • Indien een product vervaardigd of gewijzigd is volgens uw aanvraag, kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen.
  • Deze uitzondering is ook van toepassing op bederfbare producten, op cd's, dvd's en software of op andere gelijkaardige producten die geopend zijn of waarvan het zegel verwijderd is.
  • Indien een product al gebruikt of beschadigd is, zal er geen enkel recht op terugzending of terugbetaling worden toegekend.
 • De goederen moeten naar het volgende adres teruggestuurd worden:
      Maxi Toys Service Webshop
      Rue Athéna, 5
      7110 Houdeng-Goegnies
  België

Garantierichtlijnen

 • Maxi Toys volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen variëren en zijn afhankelijk van het merk. Om die reden worden ze altijd vermeld op het moment van de aankoop van uw artikel.
 • De garantie is ten laste van Maxi Toys met uitzondering van de verzendingskosten die de consument maakt om het product terug te sturen.

Productiefouten

 • U bent verplicht om de goederen direct na ontvangst in detail te inspecteren en te controleren of de geleverde producten voldoen aan de voorwaarden:
  • Heeft men de juiste producten geleverd?
  • Beantwoorden de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien dat niet het geval is - aan de eisen die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik?
 • Indien u een fout of een zichtbare afwijking vaststelt, moet u dat binnen de 7 werkdagen na levering melden aan Maxi Toys.
 • Een onzichtbare fout moet schriftelijk gemeld worden aan Maxi Toys en dit binnen de 2 dagen nadat u ze ontdekt hebt en ten laatste binnen de 2 maanden na levering.
 • De retourkosten van goederen die niet beantwoorden aan de beschrijving van het aanbod, zijn ten laste van Maxi Toys.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan alle externe oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Maxi Toys geen enkele invloed kan uitoefenen en die het onmogelijk maken om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • Maxi Toys heeft eveneens het recht om overmacht in te roepen wanneer de situatie die het onmogelijk maakt om zijn plichten te vervullen, plaatsvindt na het moment waarop Maxi Toys zijn verplichting al vervuld had moeten hebben.
 • Tijdens gevallen van overmacht zijn alle verplichtingen van Maxi Toys opgeheven. Indien deze periode langer duurt dan 8 weken, hebben beide partijen de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken, zonder dat hiervoor een schadevergoeding betaald moet worden.

Prijs

 • De prijzen van goederen worden u altijd meegedeeld voorafgaand aan de betaling. Alle aangegeven prijzen zijn in euro en zijn inclusief alle belastingen, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Indien de prijs verhoogd wordt na de datum van de overeenkomst, dan mag u deze stijging opheffen ongeacht het percentage van de stijging.
 • Aanbiedingen zijn geldig volgens de beschikbaarheid van de voorraad.
 • We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Wij verbinden ons ertoe om de tarieven toe te passen die aangegegeven staan op het moment van uw bestelling.

Intellectuele eigendom

 • De inhoud van deze website, inclusief de merken, logo's, afbeeldingen, gegevens, datums, productnamen, teksten etc. ... vallen onder de bescherming van het intellectueel recht en zijn eigendom van Maxi Toys of van de rechthebbende derde partijen.

Vragen en klachten

 • Klachten moeten gemeld worden binnen de 7 dagen na levering. Indien de klacht gegrond is, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot omruiling van de producten. Elke verantwoordelijkheid van de koper beperkt zich tot het bedrag dat betaald is bij bestelling.
 • Maxi Toys behandelt vragen en klachten binnen een billijke termijn van 7 dagen.

Geschillen

 • Alle aanbiedingen en overeenkomsten mogen enkel door het Belgisch recht worden toegepast, met uitzondering van juridische conflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen met betrekking tot of die voortkomen uit de aanbiedingen van Maxi Toys of overeenkomsten met deze laatste, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Nijvel, behalve indien een bindende bepaling een andere rechter vereist.

E-RESERVATIEDIENST Maxi Toys - Wettelijk verplichte gegevens

INLEIDING

De huidige algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te specificeren onder dewelke de Internetgebruiker de aangeboden dienst voor productreservatie op de website mag gebruiken zoals die hierna wordt omschreven, en die geleverd en geleid wordt door de vennootschap Close To Me / SoCloz voor rekening van het merk Maxi Toys (hierna genoemd de Dienst). De huidige voorwaarden worden exclusief overeengekomen tussen de vennootschap SoCloz / Close To Me, hierna genoemd ”SoCloz” en elk meerderjarig individu met het statuut van particulier die een reservatie maakt, hierna genoemd ”de Internetgebruiker” en gezamenlijk genoemd ”de partijen”. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend bepaald zullen worden door de algemene voorwaarden voor reservatie die toegankelijk zijn op deze website. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Er wordt dan ook bedoeld dat de voorwaarden die van toepassing zijn, deze zijn die van kracht zijn op de website op het moment van de reservatie. Ten slotte omschrijven de huidige algemene voorwaarden voor reservatie de reservatiemodaliteiten. Elke Internetgebruiker die gebruik maakt van de Service verbindt zich er onherroepelijk toe om kennis te nemen van de huidige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Elk gebruik van de Website en van de Dienst veronderstelt aanvaarding en naleving van het geheel van bepalingen uit de algemene voorwaarden en onvoorwaardelijke aanvaarding hiervan. Ze houden dus een overeenkomst in tussen de Internetgebruiker en So Cloz. Indien de Internetgebruiker een deel of het geheel van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt hem gevraagd af te zien van elk gebruik van de Dienst. De Internetgebruiker wordt expliciet op de hoogte gebracht dat de enige geldige versie van de huidige algemene voorwaarden, de versie is die online te vinden is op de Website. Hij erkent dit en aanvaardt dit expliciet. Hij verbindt zich er ook toe om hier systematisch naar te verwijzen bij elke verbinding.

DEFINITIES

 • - Internetgebruiker of Klant: slaat op elk individu dat verbinding maakt met de Site en de Dienst gebruikt;
 • - Website of de Site: slaat op de website zoals uitgegeven door Maxi Toys met als URL's www.maxitoys.be, www.maxitoys.fr of www.maxitoys.lu en waartoe de Internetgebruiker toegang heeft.
 • - Service : désigne le service de réservation objet des présentes conditions générales.

ARTIKEL 1 : WINKELRESERVATIE

De reservatie van het product in de door de Klant geselecteerde winkel houdt geen onlinebetaling door de Internetgebruiker in. De betaling wordt uitgevoerd in de winkel bij afhaling van de gereserveerde koopwaar en dit met het door de Klant gewenste betaalmiddel dat beschikbaar is in de winkel van afhaling.
Zodra de Internetgebruiker een product wenst te reserveren, verloopt de reservatie in meerdere stappen:

 • - De Site toont de Internetgebruiker via de webshop waarin hij zich bevindt, hetzij op het Franse vasteland, in België of Luxemburg, de winkels die het dichtst bij hem gelegen zijn en die het product op voorraad hebben.
 • - De Internetgebruiker selecteert de gewenste winkel;
 • - De Internetgebruiker vult zijn reservatiemandje;
 • - De Internetgebruiker vult de volgende infomatie in: aanspreektitel, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail;
 • - De Internetgebruiker ontvangt van Maxi Toys een bevestigingsmail en -sms voor ontvangst van zijn reservatie;
 • - De Internetgebruiker ontvangt vervolgens, na bevestiging van de winkel, binnen een termijn van 2 uur nadat hij zijn reservatieaanvraag heeft ingediend, een e-mail en sms ter bevestiging van zijn reservatie waarin de beschikbaarheid van het/de gereserveerde product(en) bevestigd wordt, evenals de uiterste afhaaldatum van de/het product(en) in de winkel.

De eindvalidatie van de reservatie door de Internetgebruiker geldt als reservatiebewijs.

De prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn de aanbevolen verkoopprijzen. Ze staan aangeduid in euro en alle toepasbare lasten zijn inbegrepen op het Franse vasteland, in België en in Luxemburg. De btw wordt toegepast volgens het tarief dat geldt op het moment van de bestelling. Elke verandering van het btw-tarief wordt onmiddellijk toegepast op de reservatie die lopende is. Deze prijzen kunnen variëren volgens het commerciële beleid van elke winkel. De prijs die u moet betalen zal de prijs zijn die van toepassing is in de winkel op de dag van de aankoop.

Welke zijn de betalingsmogelijkheden?

De betalingsmogelijkheden zijn deze die gelden in de winkels van Maxi Toys.

Close To Me / SoCloz en de winkel behouden zich het recht voor om te weigeren een aanvraag te behandelen indien de gegevens van de Internetgebruiker niet betrouwbaar blijken te zijn (bijvoorbeeld een foute postcode), indien er een voorafgaand of lopend geschil is over de betaling of indien de reservatie meer dan 2 (twee) artikelen betreft.

ARTIKEL 2: BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, behalve in geval van speciale acties waarvan de geldigheidsduur gespecificeerd is op de Site.

Er wordt de Internetgebruiker gevraagd de beschikbaarheid van artikelen die verkocht worden te raadplegen op de informatiepagina van elk product. De beschikbaarheid van producten in voorraad toont de voorraad van de winkel die door de Internetgebruiker geselecteerd is en dit op het moment van de laatste update van de toestand.

De datum en het uur van de laatste update van de toestand van de voorraad zijn rechtstreeks aangeduid in de SoCloz-module, binnen de stap ”Beschikbaarheid in de winkel controleren”.

Er geldt echter dat deze beschikbaarheid een indicatie is aangezien er producten verkocht kunnen worden tussen het moment van de reservatie door de Internetgebruiker en de validatie van deze reservatie door de winkel. In geval van reservatie van meerdere producten en indien een van de producten niet beschikbaar blijkt te zijn, zal de winkel overgaan tot reservatie van het geheel van producten dat wel beschikbaar is.

Indien hij dat wenst, kan de Internetgebruiker er ook voor kiezen om de reservatie van de producten die niet beschikbaar zijn te annuleren of om de gehele reservatie te annuleren op voorwaarde dat de winkel die verantwoordelijk is voor de reservatie hier op voorhand van op de hoogte wordt gebracht (door te klikken op de knop ”annuleren” in de e-mails die u ontvangt of door gebruik te maken van het telefoonnummer dat staat aangeduid in de bevestigingsmail van uw reservatie). In ieder geval zal de Internetgebruiker via e-mail een annulatiebericht ontvangen om de annulatie van de reservatie te bevestigen.

Maxi Toys behoudt zich het recht voor om zelf te kiezen welke producten bestemd zijn voor e-reservatie en zijn selectie op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 3: RESERVATIEMODALITEITEN

De producten kunnen enkel gereserveerd worden in de winkels van het bedrijf die zich bevinden op het Franse vasteland, in België en Luxemburg en die worden voorgesteld in de Dienst.

De Internetgebruiker mag maximum 2 verschillende producten tegelijk reserveren.

Hij kan niet meer dan 2 stuks van eenzelfde artikel tegelijk reserveren, ongeacht of dit nu in een of meerdere winkels is.

De openingsuren zijn ter indicatie te raadplegen op de site.

De winkel verbindt zich ertoe om, te rekenen vanaf het moment van de reservatieaanvraag door de Internetgebruiker op de Site, deze aanvraag te behandelen binnen de termijn die wordt aangegeven tijdens het reservatieproces en volgens de openingsuren en -dagen van de winkel (uitgezonderd de solden en feestdagen waarop niet wordt gewerkt, uitgezonderd op zondag).

Deze behandeling zal gebeuren door een bevestigingsmail en -sms te versturen voor de gedeeltelijke of gehele reservatie door de winkel en dit in functie van de beschikbaarheid van de producten. De termijn waarbinnen de reservatieaanvraag wordt beantwoord, wordt ter indicatie aangegeven en betekent in geen geval een contractuele verbintenis. De Internetgebruiker erkent dus dat de mogelijkheid bestaat dat deze termijn niet wordt aangehouden (zoals in bovenvernoemde gevallen), meer bepaald in geval van problemen met de reservatie die werd uitgevoerd door de Internetgebruiker waardoor het voor de winkel onmogelijk is deze aanvraag te behandelen.

Na ontvangst van de bevestigingsmail en -sms die de winkel verstuurt, blijven de producten gedurende 2 dagen gereserveerd in de winkel die de Internetgebruiker geselecteerd werd. De uiterste datum en het uiterste uur voor afhaling van de reservatie worden ook aangegeven in deze e-mail en sms. De Internetgebruiker kan dan de producten afhalen in de winkel die hij heeft geselecteerd tijdens de reservatie op de site en dit tijdens de openingsuren van de winkel.

Om zijn producten te kunnen ophalen moet de Internetgebruiker minstens zijn identiteit kunnen bewijzen en de bevestigingsmail/-sms voor de reservatie kunnen vertonen.

Annulatie van de reservatie/ weigering van producten die gereserveerd werden

De reservatie is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in de winkel in. De Internetgebruiker is dus vrij om de producten van zijn reservatie te weigeren indien deze niet naar wens zijn. Bovendien is de Internetgebruiker vrij om zijn reservatie te annuleren vanaf ontvangst van de bevestigingsmail van zijn reservatieaanvraag. Dit kan door te klikken op de knop ”Mijn reservatie annuleren”.

In geval van annulatie van de reservatie door de Internetgebruiker, zal de winkel de koopwaar terug in de rekken plaatsen.