Juridische gegevens

De website www.maxitoys.be (hierna genoemd "de Website") is opgesteld door:

MAXI TOYS BELGIUM NV,

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 26.439.252 euro, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 720, 1410 Waterloo, geregistreerd in het handelsregister (RCS) van Nivelles(FR) onder het nummer BE 0421.676.024 en vertegenwoordigd door de Heer Alain Hellebaut als Algemeen Directeur (hierna genoemd ”de Vennootschap”).

De Verantwoordelijke voor de publicatie van de Website is:

De Heer Alain Hellebaut, CEO
Adres: Rue Athéna, 7110 Houdeng-Goegnies, België
Tel en Fax: +32 64 51 61 00
Contactplatform: https://www.maxitoys.be/nl/contact

De hosting van de Website wordt verzorgd door:

MageHost BV Schrijnwerkersplein 12
5555 CP Valkenswaard
Nederland
Tel. NL +31 (0)85 303 42 24

Intellectuele Eigendom

De gehele Website (grafische elementen, teksten, foto's, software, programma's, stilstaande en animatiebeelden, de naam ...) valt onder de bescherming van de nationale en internationale regels betreffende het intellectuele eigendomsrecht.

Bijgevolg is elke reproductie, weergave, wijziging of gehele of gedeeltelijke aanpassing van een deel of het geheel van de elementen op de Website onderhevig aan een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap.

Op dezelfde manier zijn in toepassing van de artikels L341-1 en volgende van de Wet op de intellectuele eigendom, de verschillende databanken die op de Website staan, beschermd tegen elke vorm van datamining of het substantieel hergebruik, hetzij kwantitatief of kwalitatief, van hun inhoud.

De merken en logo's die op de Website worden weergegeven zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap. Elke reproductie of imitatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap is dan ook verboden.

Schending van de exclusieve en erkende rechten van de Vennootschap kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke sancties.

 

Persoonsgegevens

Wanneer u de Website gebruikt, is het mogelijk dat de Vennootschap in naleving van de Europese wet uw persoonsgegevens verwerkt die ze nodig heeft om u de diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen verlenen.

In toepassing van de artikels 38 en volgende van voorgenoemde wet, hebt u recht op toegang, verbetering, schrapping of bezwaar tegen de gegevens die uw persoon betreffen.

U kunt dit recht op elk moment uitoefenen via e-mail of per brief die u, samen met een identiteitsbewijs, verstuurt naar de volgende adressen:

Aanvragen worden door de Vennootschap behandeld binnen een termijn van maximum twee (2) maanden, te rekenen vanaf ontvangst van uw volledige aanvraag.

De gevraagde informatie waar een sterretje bijstaat, is verplicht. Zonder deze informatie kunnen wij u geen enkele dienst verlenen.

Verder kunnen er cookies op uw toestel geplaatst worden (computer, tablet, mobiele telefoon). Voor meer info en om cookies in te stellen: https://www.maxitoys.be/nl/privacy

 

Recht dat van toepassing is

De huidige Website valt onder het Belgisch recht.

 

Links hypertekst

Er mag geen enkele Deeplink aangemaakt worden die naar deze Website verwijst, zonder dat hier voorafgaandelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is door de Vennootschap.

 

Verantwoordelijkheid

De Vennootschap stelt alles in het werk om 24u/24u en 7/7 toegang tot de Website te garanderen.

Ze kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website om welke reden dan ook.